U bent hier: Home / Internationalisering / Examens

Examens

Informatie over de exacte data voor uitschrijven en inschrijven voor examens kan je krijgen bij het studentensecretariaat van de faculteit.

Velen onder jullie stellen zich wellicht vragen bij de semesterexamenregeling en hoe het nu moet met uitwisselingsstudenten die niet in staat zijn examens af te leggen wegens studiegerelateerde buitenlandse verblijven. Bij het opstellen van het examenreglement werd daar ook aan gedacht. De relevante artikels en meer informatie kan je hieronder terugvinden.  Bovendien heeft de faculteit Wetenschappen hier ook een procedure voor ontwikkeld.

Artikels

  • Artikel 39. Bijzondere examineertijdstippen voor volledige opleidingsonderdelen

De faculteit kan beslissen dat de studenten buiten de gewone examenperiodes geëxamineerd worden:
1° over andere onderwijsleeractiviteiten dan hoorcolleges;
2° over opleidingsonderdelen die gedoceerd worden door gasthoogleraren of door professoren die gedurende een examenperiode reglementair afwezig zijn;
3° indien zij deelnemen aan uitwisselingsprogramma's met andere universiteiten of hogescholen.

Aanvulling: De faculteit Wetenschappen interpreteert het begrip ‘uitwisseling’ heel breed en geeft elke student die in het kader van de opleiding in het buitenland vertoeft tijdens de examenperiode, de mogelijkheid om buiten de examenperiode geëxamineerd te worden.  De procedure wordt uitgelegd in onderstaande vragen.

De procedure is als volgt:

  1. examens van opo's die niet afgelegd kunnen worden tijdens de examenperiode moeten voor het begin van de examenperiode afgelegd worden. De examenperiode kan niet opengehouden worden. De studenten moeten hun aanvraag indienen vóór 1 november bij de facultaire administratie.

  2. Examens van opo's die hernomen moeten worden na eerste zittijd, kunnen aangevraagd worden om afgelegd te worden tijdens de tweede zittijd ipv 3de zittijd en daarvoor gelden de normale aanvraagprocedures (d.i. voor de derde woensdag van het tweede semester)

  3. Examens die moeten hernomen worden na de tweede zittijd en waarvoor de student tijdens de derde zittijd afwezig is, kunnen vóór de derde examenzittijd afgelegd worden. De zittijd kan niet opengehouden worden. De studenten met een onvoldoende moeten ten laatste één week na het bekendmaken van het resultaat aangeven dat ze hun 2de examenkans vervroegd willen opnemen. Ze laten hierbij ook weten gedurende welke periode ze in het buitenland vertoeven. Er wordt maar één vervroegd herexamen ingericht. Dit examen zal vallen in de periode tussen de 2de week na het bekendmaken van de resultaten en de vertrekdatum van de student die het eerste vertrekt. De examenvorm en de examinator kunnen afwijken van het eerste examen.

Aanvragen voor verzetten van examens worden gericht aan de decaan via de facultaire administratie.

  • Artikel 48. Inhalen van examens uit de eerste examenperiode

    Een student die om een zwaarwichtige reden niet deelneemt aan een examen van de eerste examenperiode, kan uiterlijk op de derde woensdag van het tweede semester vragen hierover in de tweede examenperiode examen af te leggen. De faculteit beslist, na advies van de examenombudspersoon, en zij legt na overleg met de examinator de examenvorm vast.

  • Artikel 56. Vervanging door een equivalent opleidingsonderdeel

    De faculteit kan studenten die geen creditbewijs behaalden voor een opleidingsonderdeel, omdat zij niet slaagden in het examen  aan een buitenlandse instelling voor hoger onderwijs, toestemming verlenen om in de derde examenperiode van hetzelfde academiejaar aan de KU Leuven examen af te leggen. De student legt dan examen af over een door de examencommissie bepaald, equivalent Leuvens opleidingsonderdeel dat de student uitwisselde met het betrokken niet-geslaagde buitenlandse opleidingsonderdeel.

 

Wat met de examens als ik slechts één semester naar het buitenland ga?

Aangezien onze faculteit het semestersysteem hanteert, worden per semester ook examens afgelegd. Concreet houdt dit dus in dat je bv. het eerste semester in Leuven volgt (circa 30 ECTS) en examens aflegt en halfweg februari met het tweede semester start aan de gastuniversiteit (de resterende 30 ECTS). Helaas blijkt het in de praktijk soms anders en start het tweede semester aan de gastuniversiteit vroeger of later. Als het semester later start is er geen probleem; start het vroeger, dan kan je melden aan de gastuniversiteit dat je pas halfweg februari kan starten. De meeste universiteiten maken hier geen probleem van.  indien dit toch een probleem mocht zijn, kan je beroep doen op volgende procedure:

Examens van opo’s die niet afgelegd kunnen worden tijdens de examenperiode moeten voor het begin van de examenperiode afgelegd worden.  De examenperiode kan niet opengehouden worden.  De studenten moeten hun aanvraag indienen vóór 1 november bij de facultaire administratie   Eventueel kunnen deze studenten ook beroep doen op bovenstaand artikel 120.

 

Wat met de examens als ik na de tweede zittijd examens moet hernemen en ik voor studiegerelateerde doeleinden afwezig ben tijdens de derde examenperiode?

Examens die moeten hernomen worden na de tweede zittijd en waarvoor de student tijdens de derde zittijd afwezig is voor opleidings-gerelateerde doeleinden, kunnen vóór de derde examenzittijd afgelegd worden.  De zittijd kan echter niet opengehouden worden.  De studenten met een onvoldoende moeten ten laatste één week na het bekendmaken van het resultaat aangeven dat ze hun 2de examenkans vervroegd willen opnemen.  Ze laten hierbij ook weten gedurende welke periode ze in het buitenland vertoeven.  Er wordt per vak maar één vervroegd herexamen ingericht.  Dit examen zal vallen in de periode van de 2de week na het bekendmaken van de resultaten en de vertrekdatum van de student die als eerste vertrekt.  De examenvorm en de examinator kunnen afwijken van het eerste examen. Studenten die niet kunnen deelnemen aan dit examen verliezen hun examenkans.

Aanvragen voor verzetten van examens worden gericht aan de decaan via de facultaire administratie